زمینه فعالیت شرکت

1.دیگ بخار
2.دیگ روغن داغ
3.دیگ آب داغ
4.مبدل های حرارتی
5.راکتور
6.برج تقطیر
7.مخازن تحت فشار
8.سختی گیر
9.دی اریتور