ساخت تاورهای تقطیر

برج تقطیر (Distillation) یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های جداسازی است و اساس آن بر توزیع اجزا بین دو فاز مایع و گاز بنیان گذاشته شده است. در واقع تقطیر یکی از متداول‌ترین راه‌های جداسازی مواد از یکدیگر به علت تفاوت نقطه جوش می‌باشد. تقطیر یک فرایند فیزیکی برای جداسازی اجسام بادمای جوش متفاوت است.
بطور کلی برج تقطیر شامل ۴ قسمت اصلی می باشد:
۱- برج (Tower)
۲- سیستم جوشاننده (Reboiler)
۳- سیستم چگالنده (Condensor)
۴- تجهیزات جانبی شامل: انواع سیستمهای کنترل کننده، مبدلهای حرارتی میانی، پمپها و مخازن جمع آوری محصول.