نمونه کار

بخشی از رزومه ی کاری شرکت

1.ساخت مخازن،مبدل،استراکچرسایت و اجرای پایپینگ،راکتور،ساخت ریبویلر و مبدل شرکت کیمیا گستران سپهر


2.ساخت مخزن،برج تقطیر.مبدل،اجرای پایپینگ،ساخت ریبویلر،دیگ بخار به ظرفیت 35000شرکت حلال پویان


3.ساخت مخزن،سقف شناور،سقف ثابت،مبدل،برج تقطیر،اجرای پایپیینگ شرکت کیمیا رزین اراک


4.ساخت مخزن،برج تقطیر،مبدل،راکتور،اجرای پایپینگ،استراکچرسایت شرکت کیمیا گران توسعه پایدار


5.ساخت مخزن،برج تقطیر،راکتور،دیگ بخار به ظرفیت 22500،اجرای پایپینگ،استراکچر،مبدل شرکت پتروطرح پارس شیراز


6.ساخت مخزن،برج تقطیر،مبدل،دیگ بخاار به ظرفیت 22500،اجرای پایپینگ شرکت پتروطرح مشهد


7.ساخت مخزن،برج تقطیر،مخازن تحت فشار،دیگ به ظرفیتت22500شرکت پتروکاسپین سپهر


8.ساخت مخزن،برج تقطیر،مبدل،دیگ روغن داغ،اجرای پایپینگ شرکت ساینا شیمی بهشت


9.ساخت مخزن،برج تقطیر،مبدل،دیگ بخاربه ظرفیت6170،اجرای پایپینگ،استراکچر،راکتور،وصل شرکت فوم گستر کیمیا


10..ساخت مخزن شرکت پتروتک


11.ساخت مخزن،مبدل،برج تقطیرشرکت کیمیا گران امروز


12.ساخت مخزن،راکتور،مبدل،برج تقطیر شرکت توسعه آلکامید


13.ساخت مخزن،مبدل شرکت جهان الکل


14.ساخت مخزن،مبدل،استراکچر سایت،دیگ بخار به ظرفیت6170،اجرای پایپینگ،شرکت کیمیا صنعت فردوس


15.ساخت مبدل و برج تقطیر و دیگ بخار 14000شرکت الکلل سازی جاویدان


16.ساخت دیگ بخار 14000شرکت هرمز الکل